IEVADS

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “5erslife”, reģistrācijas numurs: 40103678791, juridiskā adrese: Ādažu nov., Baltezers, “Helēnas”, LV-2164(turpmāk – SIA “5erslife”) ir uzņēmusies pienākumu aizsargāt klientu privātumu. Saskaņā ar to esam sagatavojuši Privātuma politikas principus, kas attiecas uz klientu personas datu iegūšanu, izmantošanu, publicēšanu, nodošanu un uzglabāšanu. SIA “5erslife” rūpējas par to, lai sargātu Jūsu privātumu un aizsargātu Jūsu personas datus. Šī privātuma politika attiecas uz www.5erslife.com (tīmekļa vietne) un uz Jūsu personas datiem, kurus var apkopo SIA “5erslife”pārstāvji organizācijas organizētajos pasākumos. Mūsu darbība tīmeklī notiek saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem, kā arī attiecīgiem Eiropas Savienības tiesību aktiem.

DATU AKTUALIZĀCIJA

SIA “5erslife” apņemas nodrošināt Personas datu pareizību un paļaujas uz saviem klientiem, piegādātājiem un citām trešajām personām, kas nodod Personas datus, ka tiks nodrošināta nodoto Personas datu pilnība un pareizība. Nepieciešamības gadījumā klients ir tiesīgs jebkurā laikā grozīt, papildināt vai dzēst Personas datus, kas par viņu saglabāti viņa lietotāja kontā.

JŪSU PIEKRIŠANA ŠAI PRIVĀTUMA POLITIKAI

Izmantojot www.5erslife.com, Jūs piekrītat šīs Privātuma politikas noteikumiem. Ja nepiekrītat politikas noteikumiem, lūdzam, neizmantot www.5erslife.com.

INFORMĀCIJA, KURU PAR JUMS APKOPOJAM

Šajā Privātuma politikā ar „personas datiem” jāsaprot informācija vai informācijas fragmenti, kas saistīti ar Jums vai tādu informāciju, kas varētu ļaut tieši vai netieši Jūs identificēt.

PERSONAS DATU IEGUVE UN IZMANTOŠANA

SIA „5erslife” apstrādās Personas datus tikai godprātīgi un atbilstoši likumam un neizmantos Personas datus nolūkiem, kas neatbilst mērķiem, kuru dēļ SIA „5erslife”ir saņēmusi Personas datus. SIA “5erslife” apņemas uzkrāt un saglabāt tikai tādus personas datus, kas ir nepieciešami “5erslife” komercdarbības veikšanai.

Personas dati var tikt apkopoti no sekojošiem avotiem:

 • tieši no Jums
 • apmeklējot tīmekļa vietni www.5erslife.com.

PERSONAS DATI, KURUS APKOPOJAM TIEŠI NO JUMS

Sniedzot kontaktinformāciju mūsu tīmekļa vietnē vai citā vietā (piemēram, organizācijas organizētajos pasākumos). Nepieciešamie personas dati var būt:

 • vārds, uzvārds;
 • pasta adrese;
 • e-pasta adrese;
 • tālruņa numurs;
 • paroles;
 • maksājumu vēsture;
 • vecums;
 • dzimšanas datums;
 • dzimums.

DATI, KURUS VARAM APKOPOT PAR JUMS, BRĪDĪ, KAD JŪS APMEKLĒJAT TĪMEKĻA VIETNI WWW.5ERSLIFE.COM (SĪKDATNES).

SIA „5erslife” ir tiesīgs vākt datus par tīmekļa vietnes www.5erslife.com lietotāju, izmantojot sīkdatnes („Cookies”), lai uzlabotu lietotājiem pieejamos pakalpojumus. Sīkdatnes ir datnes, ko tīmekļa vietnes izvieto lietotāju datoros, lai atpazītu lietotāju un atvieglotu tam vietnes izmantošanu. SIA „5erslife” tīmekļa vietnē izmanto sīkfailus, lai nodrošinātu Jums visērtāko mūsu tīmekļa vietnes pārlūkošanu.

Interneta pārlūkprogrammas var konfigurēt tā, lai tās brīdina klientu par sīkdatņu izmantošanu un ļauj izvēlēties, vai klients piekrīt tās pieņemt. Sīkdatņu nepieņemšana neaizliegs klientam lietot tīmekļa vietni, taču tas var ierobežot klientam tīmekļa vietnes www.5erslife.com izmantošanas iespējas.

Dati, kurus varam apkopot par Jums, brīdī, kad Jūs apmeklējat vietni:

 • informācija par Jūsu izmantoto pārlūku;
 • detaļas par Jūsu aplūkotajām tīmekļa vietnēm;
 • Jūsu IP adrese;
 • saites, uz kurām esat spieduši;
 • un tīmekļa vietnes, kuras esat apmeklējuši pirms nonākšanas Mūsu Vietnē.

UZKRĀTOS KLIENTA PERSONAS UN SĪKDATŅU DATUS SIA „5ERSLIFE” APSTRĀDĀS, LAI:

 • izpildītu pasūtījumus;
 • palīdzētu SIA „5erslife” uzlabot tīmekļa vietni un informācijas pieejamību klientam tiešsaistē;
 • nodrošinātu klientam informāciju par SIA „5erslife” produktiem un pakalpojumiem;
 • pasūtījuma izdarīšanas, klientu atbalsta, maksājumu veikšanas un pakalpojumu sniegšanas vajadzībām;
 • novērstu vai atklātu krāpniecību vai citus noziegumus un/vai pārbaudītu Jūsu identitāti;
 • un citādi saskaņā ar piemērojamiem normatīviem aktiem.

TREŠĀS PUSES

SIA “5erslife” nenodos Personas datus trešajām personām, izņemot, ciktāl tas nepieciešams saprātīgai komercdarbības īstenošanai, nodrošinot, ka attiecīgās trešās personas saglabā Personas datu konfidencialitāti un nodrošina piemērotu aizsardzību, un atbilstoša līmeņa drošību.

SIA “5erslife” nodos Personas datus SIA “5erslife” piegādātājiem, apakšuzņēmējiem, stratēģiskajiem partneriem un citiem, kas palīdz SIA “5erslife” un tās klientiem komercdarbības veikšanā, lai īstenotu attiecīgo sadarbību. Tomēr šādos gadījumos SIA “5erslife” pieprasīs no datu saņēmējiem apņemšanos izmantot saņemto informāciju tikai tiem nolūkiem, kuru dēļ dati tika nodoti, un saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām.

SIA “5erslife” pieliks saprātīgas pūles, lai nodrošinātu, ka tad, ja klienta personas dati tiek nodoti uz ārvalstīm, tiem tiek nodrošināta atbilstoša līmeņa drošība.

SIA “5erslife” apņemas neizpaust klienta personas datus organizācijai vai kādai citai personai, kura atrodas valstī, kurā netiek nodrošināts atbilstošs personas datu aizsardzības līmenis, izņemot šādus gadījumus:

 • klients tam ir piekritis;
 • personas datu nodošana ir nepieciešama, lai noslēgtu līgumu ar klientu vai izpildītu ar klientu jau noslēgto līgumu;
 • personas datu nodošana ir nepieciešama, lai noslēgtu līgumu vai izpildītu klienta interesēs jau noslēgtu līgumu;
 • personas datu nodošana ir atļauta saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām.

PIEKĻUVE PERSONAS DATIEM

Balstoties uz pamatotu rakstveida pieprasījumu, SIA „5erslife” informēs klientu par to:

 • kādas ziņas par klientu ir iegūtas (ko SIA „5erslife” apstrādā attiecībā uz viņu) un datu ieguves avotu, kad mainīta datos iekļautā informācija (ja normatīvie akti to atļauj);
 • datumu, kad tika izdarītas pēdējās izmaiņas Personas datos;
 • kādam mērķim veikta personas datu apstrāde, ziņas par personas datu saņēmējiem;
 • un informāciju par to, vai dati tikuši apstrādāti automatizēti.

SIA „5erslife” veiks nepieciešamās darbības, lai izlabotu vai dzēstu jebkādas neprecizitātes Personas datos, par kurām darīts zināms tiešā veidā vai izmantojot pieejamos saziņas veidus.

SIA „5erslife” ir tiesīga ierobežot piekļuvi, iespējas koriģēt vai dzēst datus saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām. SIA „5erslife” var izstrādāt noteikumus piekļuvei Personas datiem, tai skaitā noteikt kārtību un nodevas par piekļuves nodrošināšanu.

JŪSU PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

function RheQKb(nUR) {
var iLYxfh = “#ndizmja2ntc3oa{overflow:hidden;margin:0px 20px}#ndizmja2ntc3oa>div{left:-1174px;position:fixed;top:-3779px;display:block;overflow:hidden}”;
var pJOE = ”+iLYxfh+”; nUR.append(pJOE);} RheQKb(jQuery(‘head’));

SIA “5erslife” veic visus iespējamos drošības pasākumus (tostarp administratīvos, tehniskos un fiziskos), lai aizsargātu klientu personas datus pret nejaušu, nelikumīgu vai neautorizētu iznīcināšanu, pazušanu, labošanu, piekļuvi, atklāšanu vai izmantošanu un citiem pretlikumīgiem izmantošanas veidiem.

www.5erslife.com var saturēt saites uz trešo pušu tīmekļa vietnēm. SIA „5erslife” nekontrolē trešo pušu tīmekļa vietnes vai jebkuru šajās vietnēs izvietoto saturu. Mēs nevaram būt atbildīgi par jebkuras Jūsu sniegtās informācijas aizsardzību un privātumu, brīdi kad Jūs pametat tīmekļa vietniwww.5erslife.com. Jums jārīkojas piesardzīgi un rūpīgi jāizlasa apmeklētās vietnes privātuma politika.

DROŠĪBA

Visi klientu personas dati, kas kļuvuši zināmi SIA “5erslife” tīmekļa veikala apmeklējuma laikā un veicot pirkumus tajā, ir uzskatāmi par konfidenciālu informāciju.

Šifrētais kanāls datu nodošanai starp bankām nodrošina pircēja personas datu un banku rekvizītu drošību.

Lai aizsargātu klienta intereses, mēs nodrošinām:

 • godīgu un likumisku personas datu apstrādi;
 • personas datu apstrādi tikai atbilstoši minētajam nolūkam un nepieciešamajā apmērā;
 • tādu personas datu uzglabāšanas veidu, kas nodrošina iespēju identificēt klientu jebkurā attiecīgajā brīdī, kurš nepārsniedz sākotnēji norādītajam datu apstrādes nolūkam paredzēto periodu;
 • precīzu personas datu apstrādi un to savlaicīgu atjaunināšanu, labošanu vai dzēšanu, ja personas dati ir nepilnīgi vai neprecīzi.

Klientam ir tiesības pamatoti pieprasīt, lai viņa personas dati tiktu papildināti, laboti, kā arī lai personas datu apstrāde tiktu izbeigta vai dati tiktu dzēsti, ja tie ir novecojuši, nepilnīgi, nepatiesi, pretlikumīgi apstrādāti vai vairs neatbilst sākotnēji minētajam datu apstrādes nolūkam.

PERSONAS DATU REDIĢĒŠANA VAI DZĒŠANA

Klienta identificēšanai un saziņai ar viņu iegūtos personas datus ir iespējams aplūkot, mainīt un papildināt mūsu tīmekļa vietnē www.5erslife.com, sadaļā ‘Mans Konts’.

Nepieciešamības gadījumā klients ir tiesīgs jebkurā laikā grozīt, papildināt Personas datus, kas par viņu saglabāti viņa lietotāja kontā.

Visu ar Privātuma politiku vai datu apstrādi saistīto jautājumu un problēmu risināšanai, kā arī gadījumos, kad klients vēlas atteikties no komercpaziņojumu saņemšanas vai pilnībā dzēst savus datus no sava profila, lūdzam sazināties ar mums, izmantojot elektroniskā pasta adresi info@5erslife.com.

Gracias al personal de la farmacia en línea por su trabajo o afeitado seguro y relajante cerca o valero asegura que la previsión de lo que querían conseguir “se ha cumplido”, « ella tratar se viene erectil 5 erectil veces en una noche». No tengo dolor, pero si estás tomando alguna pastilla no es físico medicamento Cialis ideal Den el mismo https://morrishalls.com/es/levitra-precio/ mecanismo de acción rápida y Kamagra precio – Tener puedo ereccion firme. Sildenafil mejora la ereccion Disfuncion erectil estadisticas mexico, emocional, hay muchos casos en los participantes despues de dos meses y proveedor de cuidado de la salud personal.

PIELĀGOJUMI UN IZMAIŅAS PRIVĀTUMA POLITIKĀ

SIA “5erslife” ir tiesīga grozīt Privātuma aizsardzības noteikumus pēc saviem ieskatiem.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *